Verktøylinje

 

Søk:

Meny

Prognosen 2019 – per september 2018

Prognosen 2019 - Produksjonen av gris må ned

(05.09.2018) Den første prognosen for 2019 viser at svinenæringen står overfor en svært krevende markedssituasjon. Det forventes også et overskudd av egg neste år. For sau og lam viser prognosen om lag balanse, men det er fortsatt mye sau på lager. Prognosen viser fortsatt underskudd av storfe, men det nærmer seg markedsdekning også for dette dyreslaget.

Dette er hovedinntrykket i den første salgs- og produksjonsprognosen for 2019 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

 

Prognose 2018 - per september 2018

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 88 000 + 4 % 7 970 1) 99 300  - 3 % - 3 300
Sau/lam 25 100 - 6 %  906 2) 24 900  - 10 % + 1 100
Gris 137 800 + 1 % 1 575 3) 133 500  - 2 % + 5 800
Egg   63 800 + 1 %    290 4) 63 700 + 0 %  + 400

Reduksjonen i engrossalget av sau/lam i 2018 må sees i sammenheng med at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

 

Prognose 2019 - per september 2018

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 84 900 - 4 % 9 170 1) 99 100  - 0 % - 5 000
Sau/lam 23 900 - 5 %  906 2) 25 000  + 0 % -  200
Gris 137 100 - 1 % 1 800 3) 133 500  0 % + 5 400
Egg   64 800 + 2 %    290 4) 64 300 + 1 %  + 800
  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 2.500 tonn (1.300 tonn i 2018) og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 100 tonn SACU m/ben.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 150 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 900 tonn (675 tonn i 2018).
  4. Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2018 – september 2018  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr september 2018  åpnes i nytt vindu 

 

Gris                                                                                                                                                                                  For gris viser prognosen for 2019 et overskudd på 5 400 tonn. Det er da lagt til grunn en reduksjon i tilførslene på om lag 0,5 prosent sammenlignet med 2018. Det er regnet med en nedgang i antall bedekninger på 3,5 prosent, mens det ligger inne en effektivitetsøkning på 2 prosent. Til sammen gir det noe færre griser til slakt. Det legges til grunn at de lave slaktevektene i 2018 videreføres.

 Det forventes ingen endring i engrossalget fra 2018.

 -Svinenæringen står nå oppe i en svært krevende markedssituasjon, sier Oe Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg, og viser at det i tillegg til overskuddet på over 5 000 tonn neste år allerede ligger over 6 000 tonn svinekjøtt på reguleringslager. Han minner samtidig om den åpenbare utfordringen knyttet til den sterke effektivitetsutvikling kombinert med at markedet stagnerer, eller er fallende. Og i tillegg blir eksportmuligheten borte fra 2021.  

Skulberg er glad for å se at mange svineprodusenter har redusert seminen gjennom sommeren. Samtidig viser den nye prognosen at det er helt nødvendig at dugnaden fortsetter. Det er helt nødvendig at alle svineprodusenter reduserer antallet purker med minst 5 prosent sier Skulberg.

 

Storfe                                                                                                                                                                         Prognosen viser et underskudd på om lag 5 000 tonn neste år. Det ventes en reduksjon i produksjonen på ca. 3,5 prosent sammenlignet med 2018. Da er det lagt til grunn lavere slakting av både kalv, kvige, ku og okse sammenlignet med 2018, men det er lavere antall okse som gir størst utslag. Slaktingen i 2018 er drevet opp pga. tørke og fôrmangel, og reduksjonen i slaktingen i 2019 er et resultat av det. Slaktevektene på okse forventes å holde seg lave utover vinteren og våren, men ta seg opp i andre halvår. 

 Prognosen forutsetter uendret engrossalg av storfe sammenlignet med 2018.

 I prognosen ligger det inne en økning på om lag 1 000 mordyr i 2018 - som i sin helhet skyldes en økning i antall ammekyr. Det er betydelig mindre vekst enn i de foregående årene, noe som må tilskrives tørkesommeren 2018.    

 Det er grunn til å understreke at det er stor usikkerhet knyttet til hvordan fôrmangelen vil påvirke slaktingen etter telledato og gjennom vinteren, sier Skulberg. Men ser vi 2018 og 2019 under ett, er det ingen tvil om at vi raskt nærmer oss markedsdekning av storfe. Skulberg minner også om at økningen i importkvotene på 1 600 tonn får full virkning fra 2019.

    

Sau/lam                                                                                                                                                                        Prognosen for sau og lam viser at vi kan forvente et lite underskudd isolert for året 2019. Da er det lagt inn en reduksjon i produksjonen på om lag 5 prosent, mens engrossalget prognoseres å være uendret fra 2018. Bestanden av sau og lam er beregnet å være nærmere 5 prosent lavere ved beiteslipp i 2019 enn på samme tidspunkt i 2018. Basert på en spørreundersøkelse Nortura har utført blant medlemmene, skyldes noe av den økte slaktingen av mordyr tørken, men det forventes også noe avgang av produsenter. Det er lagt til grunn slaktevekter som snitt av de siste 5 årene.

For 2018 prognoseres det et overskudd på 1 100 tonn. Tilførslene i år ser ut til å reduseres med ca. 6 prosent sammenlignet med 2017. Bestanden av sau og lam var om lag 3 prosent lavere ved beiteslipp, sammenlignet med samme tidspunkt i fjor. Det forventes samme slaktevekter som i 2017.

 Videre prognoseres det en reduksjon i engrossalget på 10 prosent sammenlignet med 2017. Reduksjonen i forhold til 2017, både på tilførsler og salg, må sees i sammenheng med at 2017 var ekstraordinært med mye saueslakting pga. endret telledato og kraftige salgstimulerende tiltak for å tømme reguleringslageret.

 -Prognosen viser at problemene ikke er over for sauenæringen, selv om det forventes et lite underskudd i 2019, sier Ole Nikolai Skulberg. Vi kommer til å gå inn i året med et betydelig større reguleringslager enn det som trengs for å dekke underskuddet. Han understreker at det fortsatt særlig er sauen som er utfordrende. Det avhjelper noe at Omsetningsrådet har gitt klarsignal til å bruke inntil 1 000 tonn sau til pelsdyrfôr i høst, men vi har også 1 300 tonn på reguleringslager som er krevende å få omsatt i det norske markedet. Derfor er det all grunn til å gjenta oppfordringen til saueprodusentene om å holde sauene lenger slik at det produseres mer lam per søye, sier Skulberg.   

 

Egg                                                                                                                                                                                 For egg prognoseres det et overskudd på 800 tonn i 2019. Bak det tallet ligger en økning i tilførslene på nærmere 2 prosent sammenlignet med 2018, mens engrossalget forventes å øke med 1 prosent neste år.

- Det er fortsatt overkapasitet i eggnæringen og Skulberg påpeker at det fortsatt vil være nødvendig å benytte førtidsslakting for å oppnå markedsbalanse. Han understreker også at markedsrommet for egg fra burløsninger blir stadig mindre og oppfordrer produsentene til å øke omstillingstakten til frittgående.  

 

            

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.