Verktøylinje

 

Søk:

Meny

Prognosen 2018 – per juni 2018

Prognosen 2018 - Stort overskudd av gris

(20.06.2018) Den nye prognosen for 2018 viser et stort overskudd av gris i 2018 og en krevende markedssituasjon. Det samme gjelder for sau og lam. For egg viser prognosen tilnærmet balanse etter at det er gjennomført førtidsslakting. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende sammenlignet med de foregående årene.

Dette er hovedinntrykket i reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2018 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

 

Prognose 2018 - per juni 2018

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 85 800 + 1 % 7 570 1) 100 900 - 1 % - 7 500
Sau/lam 25 100 - 6 %  906 2) 24 100  - 13 % + 1 900
Gris 138 700 + 1 % 1 500 3) 135 600  - 1 % + 4 600
Egg   63 600 + 1 %    290 4) 63 900 + 1 %  0       

Reduksjonen i engrossalget av sau/lam i 2018 må sees i sammenheng med at salget i 2017 var kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 900 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 100 tonn SACU m/ben.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 150 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 600 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2018 – juni 2018  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr juni 2018  åpnes i nytt vindu 

 

Gris                                                                                                                                                                       Prognosen viser nå et overskudd for 2018 på 4 600 tonn. Det er en økning på 300 tonn fra siste prognose. Det prognoseres en økning i produksjonen på vel 1 prosent fra 2017. Da er det lagt til grunn en reduksjon i bedekningene på 1 prosent, mens det forventes en fortsatt økning i effektiviteten på 2 prosent. Slaktevektene forutsettes å ligge nærmere 2 kg lavere enn i 2017. Det forventes en nedgang i engrossalget av helt slakt på ½ prosent sammenlignet med 2017.  

 For 1. tertial 2019 viser prognosen et overskudd på 3 000 tonn.

 - Et overskudd på det nivået som prognoseres er krevende å håndtere innenfor de tilgjengelige virkemidlene og produksjonen må ned, sier Ole Nikolai Skulberg, direktør for Totalmarked kjøtt og egg. Han understreker viktigheten av at svineprodusentene forsetter å levere lettere gris, men sier samtidig at balanse i markedet ikke kan oppnås uten at purketallet går ned. Hans oppfordring til svineprodusentene er derfor å redusere antallet purker med minimum 5 %.

 

Storfe                                                                                                                                                                              Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt i 2018 på om lag 7 500 tonn etter at importkvotene er tatt inn. Det er om lag som siste prognose. Det ventes en økning i produksjonen på 1 prosent sammenlignet med 2017. Økningen skyldes økt slakting av okse og en liten økning i slaktevektene på disse. Det forventes noe mindre kuslakting sammenlignet med 2017.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på vel 1 prosent sammenlignet med 2017.

Det forventes en fortsatt vekst i ammekutallet, mens antallet melkekyr forutsettes å være stabilt.

 -Prognosen bekrefter igjen at norsk storfe dekker en stadig større andel av markedet og at vi er tett oppunder markedsdekning, sier Ole Nikolai Skulberg.

 

Sau/lam                                                                                                                                                                       Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 1 900 tonn i 2018, etter at importkvotene er tatt inn. Det er bare mindre endringer fra forrige prognose. Produksjonsprognosen viser en reduksjon på ca. 6 prosent sammenlignet med 2017. Den store reduksjonen må sees i sammenheng med at tilførslene av sau i 2017 var ekstraordinært høye som følge av flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars.

Det forutsettes en reduksjon i antall lam per søye på 2 prosent basert på fostertellinger. Bestanden av sau og lam er beregnet å være ca. 3 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017. Det forutsettes slaktevekter som gjennomsnitt av de siste 5 år.

 -Prognosen viser at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende, sier Ole Nikolai Skulberg og viser til at det i tillegg til det prognoserte overskuddet for året på 1 900 tonn var nesten 2 900 tonn på reguleringslager ved inngangen av året. Skulberg peker samtidig på at den største utfordringen nå er opphopningen av sau på reguleringslager.

Skulbergs oppfordring til sauebøndene er å redusere antall søyer med 4 prosent. I tillegg ber han sauebøndene om å vurdere egen utrangeringsstrategi og forsøke å holde sauene lenger. Dersom alle holder påsettet på 22 prosent eller lavere vil vi få en fordeling mellom saue- og lammekjøtt som er bedre tilpasset markedet, sier Skulberg.    

 

Egg                                                                                                                                                                                    For egg viser prognosen nå balanse i 2018, etter at 680 tonn er tatt ut gjennom førtidsslakting. Det er prognosert en økning i tilførslene på vel 1 prosent sammenlignet med 2017. Engrossalget forventes å øke med 0,5 prosent.

 - Prognosen viser at vi med førtidsslakting som virkemiddel klarer å skape balanse i eggmarkedet, sier Ole Nikolai Skulberg. Han understreker samtidig at balansen er skjør og at det ikke er rom for nyetablering. Og ikke minst er det helt nødvendig at eggprodusentene fortsetter omleggingen til frittgående, sier Skulberg.  

 

            

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.