Verktøylinje

 

Søk:

Meny

Prognosen 2018 – per november 2017

Prognosen 2018 - Overskudd av sau/lam og gris

(15.11.2017) Den nye prognosen for 2018 viser at sau og lam fortsatt står overfor en svært krevende markedssituasjon. Overskuddet av gris er økende neste år og nærmer seg grensen for hva som kan håndteres, selv med reguleringseksport som fortsatt tilgjengelig balanseringsvirkemiddel. Prognosen viser også et overskudd av egg i 2018. Markedet for storfe preges fortsatt av underskudd av norsk vare, men underskuddet er minkende.

Dette er hovedinntrykket i reviderte salgs- og produksjonsprognosen for 2018 fra Totalmarked kjøtt og egg. Prognosen oppdateres og justeres med nye data hver andre måned og er det viktigste styringsverktøyet i jobben med å balansere markedet.

 

Prognose 2017 - per november 2017

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 83 800 + 3 % 7 570   102 300 - 2 % - 10 900
Sau/lam 26 800 + 6 % 400   27 500 + 12 %  - 300
Gris 137 000 - 0 % 1 500   137 200  + 0 % + 1 300
Egg  * 62 900 + 2 %    430   63 200 + 1 % + 200

* Det er tatt ut 580 tonn egg gjennom førtidsslakting i 2017. Faktisk import av egg til og med oktober 

 

 

Prognose 2018 - per november 2017

Produksjon

Tilførsler tonn

endring

Import-kvoter

Engrossalg tonn

endring

Markeds-balanse

Storfe/kalv 85 600 + 2 % 7 570 1) 101 400 - 1 % - 8 200
Sau/lam 25 800 - 4 % 1 006 2) 25 600  - 7 % + 1 200
Gris 139 300 + 2 % 1 500 3) 138 300  + 1 % + 2 500
Egg   64 200 + 3 %    290 4) 63 700 + 1 % + 800

 

  1. For storfe er det inkludert en antatt SACU-import av 4.921 tonn storfekjøtt m/ben, WTO-kvoten på 1084 tonn, EU-kvote på 900 tonn og GSP-kvote på 665 tonn biffer og fileter (omregnet til storfekjøtt m/ben). 
  2. Importen inkluderer WTO-kvoten på 206 tonn, import av 600 tonn fra Island og 200 tonn SACU m/ben.
  3. Importen inkluderer spekk (750 tonn), WTO-import på 150 tonn (av kvoten på 1.381 tonn) og EU-kvote på 600 tonn.
  4. Forutsetter i prognosen inntak av EU-kvoten på 290 tonn egg.

 


I vedleggene ligger tilhørende dokumenter.

Det første er en presentasjon av siste prognose med de viktigste forutsetningene:
» Prognose 2018 – november 2017  - åpnes i nytt vindu

Her er hele prognosedokumentet:
» Markedsprognose kjøtt og egg pr november 2017  åpnes i nytt vindu 

 

Storfe                                                                                                                                                                          Det prognoseres et underskudd av storfekjøtt neste år på om lag 8 200 tonn etter at importkvotene er tatt inn, dvs. uendret fra forrige prognose. Det ventes en økning i produksjonen på ca. 2 prosent sammenlignet med 2017 og det skyldes i hovedsak økt slakting av okse, samt at slaktevektene på disse ventes å øke med ca. 3 kg.

Det prognoseres en reduksjon i engrossalget på 1 prosent sammenlignet med forventet salg i 2017.

Økte tilførsler av okse har sammenheng med økningen i mordyrtallet i 2017. I prognosen forutsettes det 4 000 flere mordyr ved inngangen til 2018 sammenlignet med 2017. Økningen skyldes den økte satsingen på ammekyr og at denne veksten mer enn oppveier nedgangen i melkekutallet.

-Det er gledelig at produksjon av storfekjøtt er økende og at underskuddet av norsk vare dermed reduseres, sier Leif Sørensen, prognosesjef i Totalmarked kjøtt og egg. Samtidig understreker han viktigheten av at veksten skjer på en kontrollert måte, slik at en har mulighet for å bremse opp i tide når det nærmer seg bedre markedsbalanse.       

 

Gris                                                                                                                                                                             For gris viser prognosen for 2018 et overskudd på 2 500 tonn, som er 300 tonn mer enn i siste prognose. Det er prognosert en økning i tilførslene på om lag 2 prosent sammenlignet med 2017. Antall bedekninger går ned med nærmere 1 prosent, men effektivitetsøkning på i overkant av 2 prosent gir likevel en økning i antall griser til slakt. Det legges til grunn samme slaktevekter som i 2017.

Engrossalget prognoseres å øke med knapt 1 prosent sammenlignet med 2017.

-Med et overskudd på 2 500 tonn har vi en prognose som viser overskudd som er større enn det vi har mulighet til å eksportere, sier Leif Sørensen. Det er i og for seg krevende nok, men den største utfordringen ligger likevel foran oss. Det er helt nødvendig at næringen begynner å ta inn over seg utfordringen knyttet til at reguleringseksporten fases ut om få år, samtidig som effektivitetsveksten stadig er høy. Vi kommer ikke utenom at purketallet må ned framover, understreker Sørensen. Med tanke på neste år oppfordrer han den enkelte produsent til å redusere litt på seminen og vurdere å slakte litt lettere gris.

Når det gjelder ribbesituasjonen inn mot jul, viser Sørensen til at bransjen har gjennomført tiltak for å sikre at alle kan sette norsk ribbe på julebordet.

 

Sau/lam                                                                                                                                                                   Prognosen for sau og lam viser et overskudd på 1 200 tonn i 2018. Det forventes en reduksjon i produksjonen på om lag 4 prosent. Reduksjonen må sees i sammenheng med at tilførslene i 2017 er ekstraordinært høye som følge av mye slakting av sau i høst. Det meste av økningen kan knyttes til fremskyndet slakting til før årsskiftet pga. flytting av telledato fra 1. januar til 1. mars, men en regner også med at det er en økning i saueslaktingen som resultat av at flere reduserer eller avvikler produksjonen.

Engrossalget i 2018 prognoseres å bli på nivå med 2014 og 2015-sesongene. Det innebærer en reduksjon på 7 prosent i forhold til 2017, men en må huske at salget i 2017 er kraftig stimulert ved bruk av frysefradrag og prisreduksjon.

Bestanden av sau og lam er forventet å være 1 prosent lavere ved beiteslipp i 2018 sammenlignet med 2017.

For 2017 viser tallene om lag balanse for året under ett. Tilførslene i år ser ut til å øke med ca. 6 prosent, mens salget øker med 12 prosent. Det ligger an til et reguleringslager ved inngangen til 2018 på 2 900 tonn. Det er 300 tonn mindre enn ved inngangen til 2017.

-Prognosen viser tydelig at markedssituasjon for sau og lam fortsatt er svært krevende. Det er fortsatt nødvendig å jobbe knallhardt med produktutvikling og salg, men vi kommer likevel ikke bort fra at produksjonen må tilpasses behovet, sier Leif Sørensen. Han peker på at reduksjonen i bestanden av sau og lam neste år er et godt tegn, men advarer likevel mot å tro at utfordringene for sauenæringen er løst. Størrelsen på reguleringslageret og overskuddet i prognosen for neste år taler sitt tydelige språk, sier han. 

 

Egg                                                                                                                                                                              På egg prognoseres det et overskudd på 800 tonn i 2018. Bak det tallet ligger det en økning i tilførslene på nærmere 3 prosent sammenlignet med 2017. Korrigert for utført førtidsslakting i 2017 er økningen i underkant av 2 prosent. Engrossalget forventes å øke med 1 prosent neste år.

- Omsetningsrådet har godkjent førtidsslakting tilsvarende 1 000 tonn egg i 2018, så et overskudd på dette nivået skal være mulig å håndtere, sier Leif Sørensen. Han vil likevel understreke at eggmarkedet nå er slik at det ikke er rom for nyetableringer.  

 

             

 


Logo Totalmarked kjøtt og eggTotalmarked kjøtt og egg presenterer oppdaterte prognoser hver andre måned. Det betyr at en sannsynligvis klarer å fange opp større og mindre skift i utviklingen på et tidlig tidspunkt, og derfor kan være raskt ute med styringssignaler og tiltak.